ปรัชญาแนวการสอน Philosophy of Education

ช่วงอายุ 6 เดือน- 1 ขวบ

นับเป็นช่วงสำคัญของก้าวแรกการเรียนรู้ที่เจ้าตัวเล็กจะได้พัฒนาทั้งทางร่างกายและสมองให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ การเรียนรู้ที่จะขยายขอบเขตไร้ขีดจำกัดกับคำว่า “เด็กเล็ก” คุณจะได้ประหลาดใจกับการพัฒนาที่เป็นลำดับขั้นตามวัย ซึ่งคุณจะรู้ว่า ……. “ลูกทำได้” !!

หนูน้อยวัยนี้เป็นวัยที่ค่อนข้างบอบบางมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรักและการดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างความมั่นใจให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัย ตารางกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเตรียมความพร้อมของร่างกายซะเป็นส่วนใหญ่ บางกิจกรรมอาจมีความยืดหยุ่นไปตามลักษณะการปรับตัวหรือความพร้อมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการนวดที่จะกระตุ้นพัฒนาการ กิจกรรมวงกลม ศิลปะเด็กเล็ก นิทาน และการฟังเพลงคลาสสิค ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของลูกน้อยค่ะ

ช่วงอายุ 1 – 2 ปี

วัยนี้เราจะเพิ่มทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเรียนรู้ปูพื้นฐานเบื้องต้น เริ่มมีการฝึกการมองอ่านและสัมผัสอย่างเป็นขั้นตอน เด็กๆจะได้มีการเรียนรู้ผ่านการจดจำโดยผ่านสัญลักษณ์ การมองภาพ ตัวเลข สี เชื่อมโยงจินตนาการและเรื่องราวตามหัวข้อที่เรียนประจำสัปดาห์ รูปแบบการสอนจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเล็กของคุณ โดยจะสอดแทรกภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมด้วย

ช่วงอายุ 2 – 3 ปี

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาลของเจ้าตัวเล็ก นับว่ามีความสำคัญมากทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และที่สำคัญคือทักษะการช่วยเหลือตนเอง และด้วยศักยภาพของเด็กที่มีความแตกต่างกันบางครั้งการจัดกิจกรรมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

ที่อากะจังในห้องนี้เราจะมีการสอดแทรกเนื้อหาและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆ เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวเมื่อต้องเข้าวัยอนุบาล ที่สำคัญเราจะมีการเสริมความฉลาดทั้ง 6 คิว เพื่อให้เจ้าตัวเล็กได้มีรากฐานที่มั่นคงของพัฒนาการ อันจะช่วยชี้แนะแนวทางให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัวและสังคม ก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ……….เพราะวัยนี้มีความสำคัญที่สุดต่อความเป็นมนุษย์ของเราในช่วงต่อๆไป